บุคลากร

Chaisanan Samapanyathiwong

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Click here to website

อาจารย์ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์

วุฒิการศึกษา: ศน.บ. ภาษาอังกฤษ. MA English Literature

สาขาที่ถนัด: English

E-mail: chaisanan.sam@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/chaisanan_sam

Nathakorn Hiranto

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Click here to website

อาจารย์ณัฐกร หิรัญโท

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: Nathakorn.hir@lru.ac.th

Website: https://eng.human.lru.ac.th/th/nathakorn_hir

Patcharin Duangsri

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Click here to website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: patcharin.dua@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/patcharin_dua

Panida Tasee

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Click here to website

ดร.พนิดา ตาสี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: panida.tas@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/panida_tas

Auangprai Wanlapachai

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Click here to website

อาจารย์เอื้องไพร วัลลภาชัย

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: auangprai.wan@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/auangprai_wan

Massaya Ratchawong

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Click here to website

อาจารย์มัสยา ราชวงษ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: massaya.rat@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/massaya_rat

Rene Zumstein

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Click here to website

อาจารย์ Rene Zumstein

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: reme.zum@lru.ac.th

Website: eng.human.lru.ac.th/th/rene_zum/