บุคลากร

Chaisanan Samapanyathiwong

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: chaisanan.sam@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/chaisanan_sam

Kanasatra Kaewsaenthip

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: kanasatra.kae@lru.ac.th

Website: https://eng.human.lru.ac.th/th/panida_tas

Patcharin Duangsri

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: patcharin.dua@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/patcharin_dua

Panida Tasee

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดร.พนิดา ตาสี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: panida.tas@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/panida_tas

Auangprai Wanlapachai

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์เอื้องไพร วัลลภาชัย

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: auangprai.wan@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/auangprai_wan

Massaya Ratchawong

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์มัสยา ราชวงษ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: massaya.rat@lru.ac.th

Website: http://eng.human.lru.ac.th/th/massaya_rat

Rene Zumstein

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ Rene Zumstein

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: reme.zum@lru.ac.th

Website: eng.human.lru.ac.th/th/rene_zum/

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH